Ardahan İl Özel İdaresi 2 sözleşmeli mühendis alacak

admin

Ardahan İl Özel İdaresinden:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi gereğince; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Ardahan İl Özel İdaresinde boş bulunan mühendis kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen mühendis kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk Vatandaşı olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

. İlan edilen ünvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar ekte ve http://www.ardahanozelidare.gov.tr internet adresinde yer alan BAŞVURU FORMUNU imzalayarak aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ nın Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

. Diploma veya Mezuniyet belgesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan doğrulama kodlu- barkodlu Mezun Belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),

. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmadığına dair beyan,

. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar İdaremize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilecektir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 29/01/2024 – 02/02/2024 tarihleri arasında (mesai saatleri 08:00-17:00 içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Ardahan İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne) müracaatlarını yapabileceklerdir.

. İstenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Ardahan İl Özel İdaresine ait [email protected] mail adresine elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

İdaremiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 07/02/2024 tarihinde kurumumuzun genel ağ sayfasında http://www.ardahanozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde eden ya da edemeyen adaylara ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözleşmeli personel kadrosu için yapılacak sözlü sınav 12/02/2024 tarihinde saat 09:30’da Kaptanpaşa Mah. Hamam Sokak 2/B Merkez/Ardahan adresinde bulunan Ardahan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; İdaremiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve İdaremizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri İdaremizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin İdaremizin internet adresinde (http://www.ardahanozelidare.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgilisine yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Ek: Başvuru Formu

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri